Visie

Wij willen door middel van ons werk als apotheekhoudende huisarts een bijdrage leveren aan een duurzame en menselijke samenleving.

Centraal staat natuurlijk de zorg aan onze patiënten die wij zoveel mogelijk proberen te baseren op de laatste inzichten in werkzame en doelmatige geneeskunde.

Autonomie en zelfredzaamheid

Wij werken vanuit het principe van respect voor de autonomie en zelfredzaamheidvan de patiënt. Wij vervullen graag de rol van adviseur voor de patiënt in het doolhof van allerlei gezondheid en ziekte gerelateerde informatie die op de patiënt afkomt. Wij proberen te helpen bij het maken van de beste keuze tussen de verschillende mogelijkheden die de patiënt heeft. Daartoe proberen wij zo goed mogelijk de vraag van de patiënt te vertalen naar een juiste actie. De patiënt beslist altijd zelf en waar mogelijk proberen we de zelfredzaamheid te vergroten door adviezen te geven hoe met een probleem nu en in de toekomst om te gaan.

De autonomie van de patiënt komt ook tot uitdrukking in het feit dat we al sinds 2004 de mogelijkheid bieden om online een afspraak te maken bij de eigen huisarts en 24 uur per dag telefonisch of elektronisch medicijnen te bestellen.

We zijn overtuigd van de meerwaarde van de apotheekhoudende status. Doordat wij zowel de medicijnen verstrekken die wijzelf voorschrijven als die door de specialist zijn voorgeschreven, beschikken wij over een (nagenoeg) complete medicatiehistorie van de patiënt. Zodoende kunnen wij maximale medicatie bewaking uitvoeren.

Doelmatig

Wij streven naar een zo doelmatig mogelijk voorschrijven. Dit houdt o.a. in zoveel mogelijk: werken volgens de standaarden van het NHG , voorschrijven volgens het NHG of Nijmeegs Formularium, het substitueren van dure merkgeneesmiddelen door goedkopere generieke middelen, of het substitueren binnen eenzelfde groep geneesmiddelen door een goedkoper alternatief, het tegengaan van polyfarmacie. Wij laten ons nadrukkelijk niet leiden door de grootste winstmarge voor de praktijk, doch die voor de gemeenschap.

Wij leveren geen bezorgdienst omdat we maximale zelfredzaamheid van de patiënt nastreven en ervan uitgaan dat medicijnen geen uitzonderingspositie innemen in de dagelijkse behoefte van mensen. In uitzonderlijke gevallen dat er niemand van de mantelzorg beschikbaar is om medicijnen te komen ophalen kan een regeling met de apotheek getroffen worden voor het bezorgen.

Onderzoek

Door middel van onderzoek dat wij zelf doen of waarin wij meedoen proberen we een bijdrage te leveren aan de (wetenschapsontwikkeling van en de) kennis(vergroting) over effectieve en doelmatige geneeskunde.

Buiten de patiëntenzorg van vandaag voelen wij ons ook betrokken bij de toekomst en denken aan onze eigen vervanging. Daarom werken wij van harte mee aan het onderwijs aan en opleiding van medisch studenten, co-assistenten en huisartsen in opleiding. Ook ons ondersteunend personeel, de doktersassistentes en de apothekersassistentes, werkt graag mee aan de respectievelijke opleidingen.

Voor de huisartsenzorg werken wij in een team en zijn we ons bewust dat we met zijn allen een betere zorg kunnen leveren dan ieder van ons afzonderlijk. Daarom streven we er naar de werkomstandigheden van het personeel te optimaliseren om zodoende een goede werksfeer te creëren en de kans op fouten te minimaliseren.

Tenslotte proberen we gebruik makend van de nieuwe huisvesting meer inhoud te geven aan de samenwerking met andere disciplines in de eerste lijn. De eerste stappen waren hoofdzakelijk van logistieke aard, samenhangend met de inrichting van de nieuwbouw. Er is een basis gelegd voor meer onderlinge inhoudelijke afstemming, en tevens voor uitbreiding van de dienstverlening door het centrum door contacten met de geestelijke gezondheidszorg.